2000 BBM
ALL PRO
WRESTLING
#1
MITSUHARU
MISAWA
#2
TOSHIAKI
KOWADA
#3
AKIRA TAUE
BIG VADER
#4
KENTA
KOBASHI
#5
JUN
AKIYAMA
#6
#7
MITSUO
MOMOTA
#8
MASANOBU
FUCHI
#9
RUSHER
KIMURA
#10
HARUKA
EIGEN
#11
YOSHINARI
OGAWA
#12
YOSHIHIRO
TAKAYAMA
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT
$1.00
$1.00
$4.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$1.00
$4.00
 
 
 
 
   
     
#13
TOMAN
HONDA
#14
MASAO
INOUE
#15
#16
TSUOSHI
KIKUCHI
#17
MASAHITO
KAKIHARA
#18
SATORU
ASAKO
#19
HROSHI
HASE
#20
KENTARO
SHIGA
#21
YOSHINOBU
KANEMARU
#22
TAKESHI
MORISHIMA
#23
MAKOTO
HASHI
#24

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
$3.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
 
 
 
 
#25
TAKESHI
RIKIOH
#26
KENTA
KOBAYASHI
#27
STAN
HANSEN
#28
STEVE
WILLIAMS
#29
VADER
#30
GARY
ALBRIGHT
#31
JOHNNY
ACE
#32
MIKE
BARTON
#33
#34
GIANT
KIMALA
#35
WOLF
HAWKFIELD
#36
MAUNAKEA
MOSSMAN
1
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT
1
AVAILABLE
$1.00
$2.00
$8.00
$8.00
$10.00
$4.00
$4.00
$4.00
$1.00
$4.00
$5.00
$1.00
   
         
#37
KOBASHI &
ARIYAMA
#38
KAWADA &
TAUE
#39
KOBASHI &
AKIYAMA
#40
HANSEN &
TAUE
#41
OMORI &
TAKAYAMA
#42
HONDA &
INOUE
#43
EIGEN, IZUMIDA &
KIMALA
#44
VADER &
WILLIAMS
#45
ACE &
BARTON
#46
SPECIAL HOLD
#47
SPECIAL HOLD
#48
SPECIAL HOLD
(VADER)
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT
2
AVAILABLE

SOLD OUT
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE
2
AVAILABLE
$1.00
$2.00
$3.00
$1.00
$1.00
$3.00
$3.00
$15.00
$5.00
$1.00
$5.00
$3.00
   
 
 
#49
SPECIAL HOLD
#50
SPECIAL HOLD
(VADER)
#51
SPECIAL HOLD
#52
SPECIAL HOLD
(STAN HANSEN)
#53
SPECIAL HOLD
(VADER)
#54
SPECIAL HOLD
#55
SPECIAL HOLD
#56
SPECIAL DATE
#57
SPECIAL DATE
#58
SPECIAL DATE
(FUNAKI)
#59
SPECIAL DATE
#60
SPECIAL DATE

SOLD OUT
2
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
$1.00
$3.00
$1.00
$3.00
$5.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
 
   
 
#61
SPECIAL DATE
#62
SPECIAL DATE
#63
SPECIAL DATE
#64
GIANT BABA
#65
GIANT BABA
#66
GIANT BABA
#67
YOSHIHIRO
TAKAYAMA
#68
RYOTA
HAMA
#69
TSURUTA &
YATSU
#70
TERRY GORDY &
STEVE WILLIAMS
#71
MISAWA &
KOBASHI
#72
KOBASHI &
AKIYAMA

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE

SOLD OUT
2
AVAILABLE

SOLD OUT
3
AVAILABLE
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$8.00
$1.00
$1.00
 
 
 
#73
GIANT BABA &
DON LEO
#74
GIANT BABA &
DICK THE BRUISER
#75
GIANT BABA &
STAN HANSEN
#76
GIANT BABA &
BRUISER BRODY
#77
GIANT BABA &
ANDRE THE GIANT
#78
#79
GIANT BABA &
MISAWA
#80
GIANT BABA &
KAWADA
#81
GIANT BABA &
AKIRA TAUE
#82
YOSHINARI
OGAWA
#83
GIANT BABA &
STAN HANSEN
#84
GIANT BABA &
ANDRE THE GIANT

SOLD OUT
2
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
2
AVAILABLE
$1.00
$5.00
$1.00
$1.00
$10.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$5.00
$10.00
 
   
       
 
#85
GIANT BABA &
KAMURA
#86
GIANT BABA &
TIGER MASK
#87
#88
GIANT BABA
#89
GIANT BABA
#90
GIANT BABA
#91
GIANT BABA
#92
GIANT BABA
#93
GIANT BABA
#94
GIANT BABA
#95
GIANT BABA
#96
1
AVAILABLE

SOLD OUT

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE

SOLD OUT
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE

SOLD OUT
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$2.00
$1.00
$1.00
$2.00
   
 
 
 
#97
GIANT BABA
#98
CHECKLIST
#99
CHECKLIST
                 
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
                 
$2.00
$1.00
$1.00