2011 BBM
LEGENDS OF
THE CHAMPIONS
#1
RIKIDOZAN
#2
ANTONIO
INOKI
#3
SEIJI
SAKAGUCHI
#4
BILL
ROBINSON
#5
STRONG
KOBAYASHI
#6
MIGHTY
INOUE
#7
RUSHER
KIMURA
#8
ANTONIO
INOKI
#9
TIGER JEET
SINGH
#10
STAN
HANSEN
#11
TATSUMI
FUJINAMI
#12
TIGER
MASK
OUT OF
STOCK
OUT OF
STOCK
3
AVAILABLE
2
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
$1.00
$3.00
$1.00
$4.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$3.00
$5.00
$1.00
$4.00
   
 
   
     
#13
TIGER
MASK
#14
AKIRA
MAEDA
#15
ANTONIO
INOKI
#16
TATSUMI
FUJINAMI
#17
BIG VAN
VADER
#18
RIKI
CHOSHU
#19
SHINYA
HASHIMOTO
#20
KEIJI
MUTO
#21
KENSUKE
SASAKI
#22
MASAHIRO
CHONO
#23
YUJI
NAGATA
#24
YOSHIHIRO
TAKAYAMA
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
3
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
$3.00
$1.00
$3.00
$1.00
$8.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
 
 
 
#25
HIROYOSHI
TENZAN
#26
SHINSUKE
NAKAMURA
#27
SATOSHI
KOJIMA
#28
HIROSHI
TANAHASHI
#29
MANABU
NAKANISHI
#30
TOHGI
MAKABE
#31
FUJINAMI &
KIMURA
#32
HASE &
SASAKI
#33
CHONO &
TENZAN
#34
TENZAN &
KOJIMA
#35
TAKASHI &
NAITO
#36
BENARD &
ANDERSON
2
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
$1.00
$2.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$5.00
 
 
#37
SHIRO
KOSHINAKA
#38
JUSHIN THUNDER
LIGER
#39
ULTIMO
DRAGON
#40
KOJI
KANEMOTO
#41
THE GREAT
SASUKE
#42
TIGER
MASK
#43
JADO &
GEDO
#44
PRINCE DEVITT &
TAGUCHI
#45
IBUSHI &
KENNY OMEGA
#46
JUMBO
TSURUTA
#47
STAN
HANSEN
#48
TENRYU &
HARA
3
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK

SOLD OUT
OUT OF
STOCK
2
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
$1.00
$2.00
$3.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$15.00
$5.00
$1.00
$5.00
$1.00
 
 
     
#49
JUMBO
TSURUTA
#50
KOJIKA &
OHKUMA
#51
SANADA &
SOYA
#52
JUMBO
TSURUTA
#53
GENICHIRO
TENRYU
#54
TERRY
GORDY
#55
STAN
HANSEN
#56
MITSUHARU
MISAWA
#57
STEVE
WILLIAMS
#58
AKIRA
TAUR
#59
KENTA
KOBOSHI
#60
BIG VAN
VADER
3
AVAILABLE
1
AVAILABLE
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
2
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
OUT OF
STOCK
2
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$5.00
$5.00
$1.00
$5.00
$1.00
$1.00
$8.00
 
   
   
#61
KEIJI
MUTO
#62
GREAT
MUTA
#63
TAIYO
KEA
#64
MINORU
SUZUKI
#65
KENSUKE
SASAKI
#66
SUWAMA
#67
YOSHIHIRO
TAKAYAMA
#68
RYOTA
HAMA
#69
TSURUTA &
YATSU
#70
TERRY GORDY &
STEVE WILLIAMS
#71
MISAWA &
KOBASHI
#72
KOBASHI &
AKIYAMA
OUT OF
STOCK
OUT OF
STOCK
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
2
AVAILABLE
1
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
3
AVAILABLE
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$8.00
$1.00
$1.00
   
 
 
#73
MUTO &
FUNAKI
#74
KEA &
AKEBONO
#75
MASANOBU
FUCHI
#76
MITSUO
MOMOTA
#77
KAZ
HAYASHI
#78
TAKA
MICHINOKU
#79
SHUJI
KONDO
#80
MITSUHARU
MISAWA
#81
JUN
AKIYAMA
#82
YOSHINARI
OGAWA
#83
YOSHIHIRO
TAKAYAMA
#84
KENTA
KOBASHI
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
3
AVAILABLE
OUT OF
STOCK
2
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
1
AVAILABLE
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
 
#85
TAKESHI
RIKIOH
#86
AKIRA
TAUE
#87
NAOMICHI
MARUFUJI
#88
TAKESHI
MORISHIMA
#89
KENSUKE
SASAKI
#90
GO
SHIOZAKI
#91
TAKASHI
SUGIURA
#92
MISAWA &
OGAWA
#93
RIKIOH &
YONE
#94
YOSHINOBU
KANEMARU
#95
KENTA
#96
KATSUHIKO
NAKAJIMA
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
3
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
1
AVAILABLE
4
AVAILABLE
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$2.00
$1.00
$10.00
$2.00
#97
KOTARO
SUZUKI
#98
KENTA &
MARUFUJI
#99
RICKY MARVIN &
ISHIMORI
                 
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
4
AVAILABLE
                 
$2.00
$8.00
$3.00